Cán bộ được quỹ Alexander von Humboldt và các Quỹ nghiên cứu khác tài trợ

1. Cán bộ được quỹ Alexander von Humboldt tài trợ nghiên cứu

 

 1. GS. Trần Đức Vân, Viện Toán học
 2. GS. Ngô việt Trung,  Viện Toán học
 3. GS. Nguyễn Khoa Sơn,  Viện Toán học
 4. GS. Đinh Văn Huỳnh,  Viện Toán học
 5. GS. Đinh Thế Lục,  Viện Toán học
 6. PGS. Hà Huy Vui, Viện Toán học
 7. GS. Đỗ Ngọc Diệp, Viện Toán học
 8. GS. Nguyễn Xuân Tấn, Viện Toán học
 9. GS. Lê Dũng Mưu, Viện Toán học
 10. GS. Hoàng Xuân Phú, Viện Toán học
 11. TS. Phan Thiên Thạch, Viện Toán học
 12. GS. Nguyễn Đình Công, Viện Toán học
 13. GS. Đinh Nho Hào, Viện Toán học
 14. PGS. Trương Xuân Đức Hà, Viện Toán học
 15. PGS. Tạ Thị Hoài An, Viện Toán học
 16. TS. Bùi Trọng Kiên, Viện Toán học
 17. TS. Nguyễn Văn Thoại, Viện Toán học
 18. GS. Vũ Kim Tuấn, Viện Toán học
 19. TS. Hoàng Lê Trường, Viện Toán học

2. Chương trình Noether của Quỹ NCKH Châu Âu tài trợ nghiên cứu

 1. GS. Đinh Nho Hào, Viện Toán học

3. Chương trình Heisenberg của Quỹ DFG tài trợ nghiên cứu

 1. GS. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học

4. Chương trình Fulbright của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu

 1. PGS. Nguyễn Minh Trí, Viện Toán học

5. Quỹ "Lady Davis Trust" của Israel

 1. GS. Nguyễn Quốc Thắng
LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications