Cơ sở lý thuyết về các hàm biến đổi chính quy trên đường thẳng thực (cont)
Người báo cáo: Nguyễn Chính Tâm
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học
Tóm tắt: Trong Phân tích thống kê không gian, bên cạnh các phương pháp hồi qui cổ điển, các phương pháp đoán định (kriging) được các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều để dự báo giá trị và/hoặc tính chất của quá trình. Bản báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết của một số phương pháp định đoán: định đoán đơn, định đoán thông thường và định đoán phổ quát.

Back

New Scientiffic Publications