Multiple shooting approach for solving geometric shortest path problems (cont.)
Người báo cáo: Lê Hồng Trang
Thời gian địa điểm: 14h00, Phòng 4 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications