Powerful tools and famous results of contemporary PDE, Harmonic, Wavelet, p-adic Analysis
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương
Thời gian, địa điểm: 9h00, Phòng 109 nhà A5 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications