Cơ sở lý thuyết về các hàm biến đổi chính quy trên đường thẳng thực.
Người báo cáo: Nguyễn Chính Tâm
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học
Tóm tắt: Lý thuyết các hàm biến đổi chính quy liên quan đến xác suất phần đuôi của phân phối xác suất, cho phép đánh giá độ nhọn của các phân phối đó. Lý thuyết này có những ứng dụng sâu sắc trong nghiên cứu miền hấp dẫn của các phân phối ổn định và phân phối chuẩn. Bản báo cáo sẽ trình bày một số nội dung của Định lý Karamata và Định lý Tauberian về các tính chất cơ bản của hàm biến đổi chính quy trên đường thẳng thực

Back

New Scientiffic Publications