Solution approaches forequilibrium problems and computing fixed points
Người báo cáo: Lê Dũng Mưu
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications