Some remarks on Representation theory of affine flat group schemes over a Dedekind ring (continuation)
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 14h, thứ 4, 18, tháng 9, năm 2013

Địa điểm: 14h00, Phòng 303 nhà A5 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications