Output feedback guaranteed cost control of linear discrete time-varying delay systems
Người báo cáo: Vũ Ngọc Phát
Thời gian, địa điểm: 9h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications