Multiple shooting approach for solving geometric shortest path problems
Người báo cáo: Lê Hồng Trang (Instituto Superior Técnico, Lisbon/K.U. Leuven)
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 4 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications