Convex hull problem and some applications
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh (Đại học Thái Nguyên)
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 4 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications