Some remarks on Representation theory of affine flat group schemes over a Dedekind ring (continuation)
Người báo cáo; Phùng Hồ Hải
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 303 nhà A5 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications