A comparison principle for the log canonical
Người báo cáo: Pham Hoang Hiep
Thời gian, địa điểm: 9h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học
Tóm tắt: We prove a comparison principle for the log canonical threshold of plurisubharmonic functions.

Back

New Scientiffic Publications