Các chất lỏng lượng tử và lỗ đen
Người trình bày: Gs. Đàm Thanh Sơn.

Địa điểm: Phòng 301 nhà A5, Viện Toán học.
Thời gian: 9:30 - 11:30

Tóm tắt: Từ khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới đang nghiên cứu một số dạng vật chất mới. Đó là các chất lỏng cấu tạo từ các hạt có tương tác rất mạnh với nhau, và ở các chất lỏng này các hiệu ứng lượng tử rất mạnh. Tôi sẽ mô tả một số thí nghiệm này và một hướng nghiên cứu lý thuyết gần đây, qua đó ta tìm thấy một mối liên hệ toán học rất không tầm thường giữa hai môn học có vẻ không liên quan đến nhau: cơ học chất lỏng và vật lý lỗ đen.

Back

New Scientiffic Publications