Về một số vấn đề hình học và đối đồng điều của nhóm đại số trên trường số học đặc số dương.
Người trình bày: Gs.Nguyễn Quốc Thắng

Địa điểm: Phòng 301 nhà A5, Viện Toán học.
Thời gian: 9:30 - 11:30

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi đề cập một số vấn đề  trong việc nghiên cứu về  hình học  của cac nhóm đại số (thông qua việc nghiên cứu quỹ đạo) và về  đối đồng điều Galoa của nhóm đại số trên trường số học, đặc biệt là các trường hàm địa phương và toàn cục.

Back

New Scientiffic Publications