Conferences

Tính ổn định nghiệm của một số hệ động lực mô tả bởi các phương trình địa phương/không địa phương
Thời gian: ngày 29-30 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng 508, A6 (ngày 29 tháng 10 năm 2021), online (ngày 30 tháng 10 năm 2021)
Người chủ trì: Hoàng Thế Tuấn
Cơ quan tổ chức: Viện Toán học
Lý do-mục đích: trong khuôn khổ đề tài tài xuất sắc (mã số ICRTM01_2020.09), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các
thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới về tính ổn định nghiệm của một số hệ động lực mô tả bởi các phương trình địa phương/không địa phương.

Back

New Scientiffic Publications