Conferences

Một số phương pháp cơ bản trong nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các hệ phương trình không địa phương
Hà Nội, 08 tháng 10 năm 2021

Hình thức: Online và offline

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trong khuôn khổ đề tài tài năng trẻ (mã số ICRTM03_2021.02), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới liên quan tới dáng điệu tiệm cận nghiệm của các hệ phương trình không địa phương.

Đăng ký tham dự gửi đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications