Conferences

Một ngày Hệ động lực và Phương trình Đạo hàm riêng
Xuân Hòa, 29/9/2018
Ban tổ chức: Trần Văn Bằng và Đoàn Thái Sơn

Báo cáo mời: Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Đăng ký và các báo cáo đóng góp: Xin gửi về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 18 tháng 09 năm 2018

Thời gian và địa điểm: 29 tháng 09 tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc.

Chương trình và Tóm tắt báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications