Tên đề tài luận án: Một số vấn đề về phép tính vi phân và tích phân trong giải tích không trơn và lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu

Mã số: 62 46 20 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Chiêu

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • PGS TS Nguyễn Năng Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 7/4/2011

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Mã số: 62 46 15 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Đình Công

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Dung

Người hướng dẫn khoa học:

  • PGS TSKH Phùng Hồ Hải
  • GS TS Nguyễn Quốc Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 27/07/2010

Nội dung đính kèm:
  • Nội dung Luận án
  • Tóm tắt nội dung luận án
  • Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Phạm Hùng Quý

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vê: ngày 27/05/2013

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Dũng

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2