WEEKLY ACTIVITIES

The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)
Thời gian: 17h30, thứ năm, 23/07/2020.
Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây
 
Tóm tắt: Mục tiêu của báo cáo là chứng minh kết quả: nhóm đối đồng điều thứ nhất H1(X,O) với hệ số trong bó O các hàm chỉnh hình của diện Riemann compact X là không gian vector phức hữu hạn chiều. Hệ quả trực tiếp của kết quả trên khẳng định sự tồn tại của các hàm phân hình khác hằng trên diện Riemann compact. Cuối báo cáo sẽ trình bày một số kết quả cho cả trường hợp diện Riemann không compact.
 
Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back