WEEKLY ACTIVITIES

Fourier expansion for Boolean functions and applications
Speaker: TS. Trần Vĩnh Linh (Fulbright University Vietnam)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 25/08/2022

Link online Zoom:  845 8621 8812

Passcode: 692956

Abstract: Báo cáo giới thiệu khái niệm và một số tính chất của khai triển Fourier cho hàm Boolean và ứng dụng trong bài toán Spectral gap for random regular graph.

Back