WEEKLY ACTIVITIES

VỀ LIÊN THÔNG KỲ DỊ CHÍNH QUY TRÊN LƯỢC ĐỒ TRÊN MỘT VÀNH
Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tâm
Thời gian: 9h30 - 11h30, ngày 06/7/2022
Địa điểm: Phòng 612, A6, Viện Toán học.
Báo cáo Luận án,
Tập thể hướng dẫn: GS. Phùng Hồ Hải và GS. Joao Pedro Dos Santos

Back

New Scientiffic Publications