WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề về động lực của hàm hậu cực trị hữu hạn
Người báo cáo: Lê Văn Tứ (Postdoc Simons tại viện Toán học)

Thời gian
: 9h30 ngày 14 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Phòng 301 Nhà A5, viện Toán học

T
óm tắt: Bài báo cáo sẽ trình bày một số hướng nghiên cứu hiện đang được quan tâm của lý thuyết hệ động lực phức, tập trung xoay quay họ hàm hậu cực trị hữu hạn (post-critically finite). Một hàm phân thức được gọi là hậu cực trị hữu hạn nếu như mọi điểm cực trị có ảnh lặp hữu hạn. Đây là một đối tượng trọng tâm của lý thuyết hệ động lực một chiều, với rất nhiều các kết quả hiện đang là câu hỏi mở trong trường hợp nhiều chiều. Người báo cáo sẽ trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản của lý thuyết hệ động lực phức và trình bày một số kết quả gần đây khái quát hoá những kết quả cổ điển liên quan đến họ hàm hậu cực trị hữu hạn.

Back

New Scientiffic Publications