WEEKLY ACTIVITIES

Floer cohomology and arc spaces
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Thời gian: 09h00, thứ năm, ngày 31/03/2022.

Hình thức: Trực tiếp (phòng 301, nhà A5, Viện Toán học)

Abstract: In this talk, we give an overview of the construction of Mclean's spectral sequence converging to the Floer cohomology of iterates of monodromy of a complex polynomial. We also discuss a similar spectral sequence converging to the cohomology of contact loci of a polynomial.

Back