WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu về Bổ đề Lovasz địa phương
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 17/03/2022

Link online: meet.google.com/nqs-ntdh-wnz

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu về Bổ đề Lovasz địa phương (1974) như là một ứng dụng của Phương pháp xác suất dương trong các bài toán tổ hợp. Sau đó, chúng tôi trình bày về kết quả của Moser và Tardos (2010) về Bổ đề Lovasz địa phương dạng thuật toán để phân tích số bước chạy máy tính ngẫu nhiên.


Back

New Scientiffic Publications