WEEKLY ACTIVITIES

Liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Thời gian: 16:30, thứ tư, 16/03/2022

Tóm tắt: Phạm trù các liên thông khả tích với vật là bó tựa nhất quán được khảo sát một cách sâu sắc trong công trình của N. Katz. Tiếp theo đó là các công trình của H. Esnault và P.H.Hai về đối ngẫu Tannaka cho phạm trù các liên thông khả tích với vật là bó nhất quán trên trường. Gần đây, N.D. Duong và P.H. Hai đưa ra đối ngẫu Tannaka cho vành dedekind, điều này hướng đến việc khảo sát đối ngẫu Tannaka cho phạm trù các liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc của N.D. Duong, P.H.Hai và Joao Pedro P. dos Santos. Bài nói trình bày các kết quả của nhóm tác giả trên.

Hình thức: Online qua google meet, cụ thể https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Back

New Scientiffic Publications