WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Ban tổ chức: Đoàn Trung Cường, Nguyễn Duy Tân

Địa điểm: Viện Toán học.

Thời gian: ngày 4-5/3/2022.

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học.

Lý do-mục đích: Tạo điều kiện cho người nghiên cứu, đặc biệt là nhưng nhà nghiên cứu trẻ, trong nước trình bày một số chủ đề và kết quả nghiên cứu về đại số và lý thuyết số

Đăng ký tham dự gửi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back