WEEKLY ACTIVITIES

Formal geometry and non-archimedean analysis II.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Thời gian: 16:30, thứ tư, 02/03/2022

Tóm tắt: In this talk, we give an informal introduction to formal geometry and non-archimedean analysis, and their relations. We also discuss some applications in motivic integration and singularity theory.

Hình thức: Vừa offline vừa online qua google meet, cụ thể https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Back