WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Thời gian: 9h30 - 11h00, ngày 2/3/2022.

Nội dung: Báo cáo tổng quan về luận án TS.

Online: https://meet.google.com/esi-huxm-xqg

Back

New Scientiffic Publications