WEEKLY ACTIVITIES

Multiple Addition Theorem
Người báo cáo: Tan Nhat Tran (Bochum, Germany)

Thời gian: 14h00 (Giờ Việt Nam), thứ năm, ngày 20/1/2022.

Hình thức: Trực tuyến (link google meet: meet.google.com/zsh-jnxc-eit

Abstract: This is a short introduction to Multiple Addition Theorem (MAT) due to Abe, Barakat, Cuntz, Hoge and Terao (JEMS 2016).

Back

New Scientiffic Publications