WEEKLY ACTIVITIES

Gauss-Manin connection
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 14h00, thứ ba, 23/02/2021

Hình thức: Online

https://meet.google.com/yep-kbzk-eao

Back

New Scientiffic Publications