WEEKLY ACTIVITIES

Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Chúng tôi trình bày các nội dung sau:

  1. Định lí tồn tại và duy nhất nghiệm toàn cục.
  2. Sự phụ thuộc liên tục vào điều kiện ban đầu của nghiệm.
  3. Sự phân tách tiệm cận giữa hai nghiệm phân biệt.
  4. Công thức biến thiên hằng số.
  5. Thảo luận một số câu hỏi mở.

Back

New Scientiffic Publications