Lý thuyết biểu diễn nhóm và các ứng dụng
Người trình bày: GS. Phạm Hữu Tiệp, Đại học Arizona

Địa điểm: P301A, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Thời gian: 09h30, ngày 22/6/2012

Tóm tắt: Xem bản tiếng Anh tại đây

Back

New Scientiffic Publications