Conferences

Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Hình thức: online
Thời gian: ngày 25 và 26 tháng 09 năm 2021
Cơ quan tổ chức: Viện Toán học
Lý do-mục đích: Trong khuôn khổ đề tài độc lập trẻ (mã số ĐLTE00.01/20-21), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới liên quan tới một số vấn đề định tính của hệ động lực trong thời gian gần đây.

Đăng ký tham dự gửi đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications