Conferences

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2021
Hà Nội, 1-2/7/2021

Posteroithaosinhvien2021

Địa điểm, Thời gian: Phòng 508, tầng 5, nhà A6, Toán học, 1-2/7/2021

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Hội thảo nhằm mục đích tạo điều kiện cho các sinh viên tiềm năng trình bày và trao đổi các vấn đề nghiên cứu toán học đã được đọc, hiểu trong thời gian làm việc tại Viện Toán học.

Chương trình chi tiết xem tại đây.

Back

New Scientiffic Publications