Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9.46.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tập thể hướng dẫn:
  • GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Toán học (hướng dẫn chính)
  • PSG. TS. Đỗ Đức Thuận, Đại học Bách Khoa Hà Nội (hướng dẫn phụ)
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm
:


LAST_UPDATED2