Tên đề tài luận án: Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học
Mã số chuyên ngành: 62 46 01 10.
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Trung

Người hướng dẫn khoa học:
•    PGS TS Phan Thi Hà Dương
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 30/09/2015
Nội dung đính kèm:
•    Nội dung Luận án
•    Tóm tắt nội dung luận án
•    Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh

LAST_UPDATED2