Chuyên ngành: Toán giải tích

1. Luận văn cao học của học viên Dương Thị Việt An

Đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số


2. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Thu Phương

Đề tài: Phương pháp giải tích trong rẽ nhánh và ứng dụng.


3. Luận văn cao học của học viên Lâm Thuý Quyên

Đề tài: Phương trình Navier – Stokes trong các không gian tới hạn


4. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Thuỳ Dương

Đề tài: Quỹ đạo Gradient của các hàm xác định bởi cấu trúc o - tối thiểu


5. Luận văn cao học của học viên Hoàng Minh Có

Đề tài: Xấp xỉ bậc nhất và bậc hai của các tập hợp và các mô tả đối ngẫu tương ứng


6. Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Hướng

Đề tài: Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại


7. Luận văn cao học của học viên Trịnh Thị Thanh Hoà

Đề tài: Lý thuyết bậc tôpô và ứng dụng


8. Luận văn cao học của học viên Trần Văn Thiệu

Đề tài: Bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto và ứng dụng


9. Luận văn cao học của học viên Vũ Văn Dũng

Đề tài: Toán tử giải vi phân Elliptic


Chuyên ngành: Toán ứng dụng


1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Huyền Thư

Đề tài: Ổn định các hệ phương trình vi phân suy biến có trễ


2
. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Trang

Đề tài: Về khái niệm chỉ số của phương trình vi phân đại số


3. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Đề tài: Tính giải được của phương trình vi phân đại số


4. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Lan Anh

Đề tài: Tính ổn định hệ phi tuyến rời rạc có trễ biến thiên


5. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Thanh Hoa

Đề tài: Phân rã bài toán quy hoạch tuyến tính


6. Luận văn cao học của học viên Vũ Văn Chỉnh

Đề tài: Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương


7. Luận văn cao học của học viên Phạm Thanh Nghị

Đề tài: Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả vi


8. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Phương Thu

Đề tài: Một vài kết quả về cận sai số trong tối ưu véc tơ


9. Luận văn cao học của học viên Tạ Minh Hạnh

Đề tài: Cực tiểu của hàm lồi – lõm với ràng buộc lồi


10. Luận văn cao học của học viên Hà Thị Thảo:

Đề tài: Cực đại và cực tiểu hàm lồi với ràng buộc lồi


11. Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Tâm

Đề tài: Khung đều về mặt hình học


12. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Phương

Đề tài: Mô hình bài toán rời rạc cho một số hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh và di cư


13. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Đăng Sơn

Đề tài: Mô hình hoá và mô phỏng một số hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh và di cư


14. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Vân Anh

Đề tài: Hiệu suất của thuật toán tham lam đối với các bài toán về tập khống chế


15. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Hoàng Vân

Đề tài: Phương pháp Graham tìm bao lồi của tập hợp hữu hạn điểm trong mặt phẳng


Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học

1. Luận văn cao học của học viên Đàm Minh Huyền

Đề tài: Phân tích thống kê tình hình khám chữa bệnh nội trú của bệnh viện E-Hà Nội


Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số


1. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Thuỳ

Đề tài: Các số đồng dư và đường cong Elliptic

LAST_UPDATED2