Đề tài: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thái Dương

Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học (Hướng dẫn chính), GS TSKH Đinh Tiến Cường Đại học Quốc gia Singapore (Hướng dẫn phụ)

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học


Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2