Rais Ahmad, Lam Quoc Anh, Pham Ngoc Anh, Qamrul Hasan Ansari, Jein-Shan Chen, Nguyen Huy Chieu, Nguyen Dinh, Feng Guo, Truong Xuan Duc Ha, Nan-jing Huang, Nguyen Quang Huy, Phan Quoc Khanh, Bui Trong Kien (Co-Chair), Do Sang Kim, Alexander Kruger, Jean-Bernard Lasserre, Gue Myung Lee, Chong Li, Dinh The Luc, Nguyen Van Luong, Shashi Kant Mishra, Boris Mordukhovich, Le Dung Muu, Huynh Van Ngai, Narin Petrot, Hoang Xuan Phu, Somyot  Plubtieng, Xiaolong Qin, Tran Dinh Quoc, Ruey-Lin Sheu, Pham Tien Son, Ta Quang Son, Wen Song, Wataru Takahashi, Nguyen Nang Tam,  Ha-Huy Thai, Le Quang Thuy, Nguyen Thi Toan, Nguyen Van Tuyen, Rabian Wangkeeree, Ngai-Ching Wong, Hong-Kun Xu, Nguyen Dong Yen (Co-Chair), Constantin Zalinescu