Quyết định 16/QĐ-VTH ngày 28/1/2019: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh của Viện Toán học.

 
LAST_UPDATED2
Quyết đinh 51/QĐ-VTH, ngày 05/03/2018 của Viện trưởng Viện Toán học, Ban hành Quy chế tào đạo tiến sĩ.
LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT, ngày 4 tháng 4 năm 2017.
LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo Tiến sĩ (Bộ GD-ĐT) Ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày  07/ 5/2009.
LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo tiến sĩ (Viện Toán học) năm 2009. Ban hành ngày 14/7/2009
LAST_UPDATED2