Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
LAST_UPDATED2
Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
LAST_UPDATED2
Quyết định số 239/QĐ-VTH ngày 16/11/2021Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ
LAST_UPDATED2
Thông tư 18/2021/TT-BGD ĐT Ngày 28/06/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ


LAST_UPDATED2