Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Quyết định 16/QĐ-VTH ngày 28/1/2019: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh của Viện Toán học.

 
LAST_UPDATED2
QĐ1057/QĐ-BGĐT Ngày 21/3/2018 Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo Tiến sĩ của VTH theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Ngày 10/10/2017
LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo tiến sĩ (Viện Toán học) năm 2009. Ban hành ngày 14/7/2009
LAST_UPDATED2
Quyết đinh 51/QĐ-VTH, ngày 05/03/2018 của Viện trưởng Viện Toán học, Ban hành Quy chế tào đạo tiến sĩ.
LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT, ngày 4 tháng 4 năm 2017.
LAST_UPDATED2