Thông tư 18/2021/TT-BGD ĐT Ngày 28/06/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ


LAST_UPDATED2
Công văn 1973/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022.

LAST_UPDATED2
Quyết định 16/QĐ-VTH ngày 28/1/2019: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh của Viện Toán học.

LAST_UPDATED2
QĐ1057/QĐ-BGĐT Ngày 21/3/2018 Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo Tiến sĩ của VTH theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Ngày 10/10/2017
LAST_UPDATED2