Regulations

Quyết định số 193/QĐ-VTH ngày 20/6/2023 của Viện trưởng Viện Toán học về việc duyệt và ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Toán học đã được điều chỉnh cập nhật
LAST_UPDATED2
Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
LAST_UPDATED2
Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
LAST_UPDATED2
Quyết định số 239/QĐ-VTH ngày 16/11/2021Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ
LAST_UPDATED2
Thông tư 18/2021/TT-BGD ĐT Ngày 28/06/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ


LAST_UPDATED2