Regulations

Quyết định số 239/QĐ-VTH ngày 16/11/2021Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ
LAST_UPDATED2
Thông tư 18/2021/TT-BGD ĐT Ngày 28/06/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ


LAST_UPDATED2
Công văn 1973/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022.

LAST_UPDATED2
Quyết định 16/QĐ-VTH ngày 28/1/2019: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh của Viện Toán học.

LAST_UPDATED2