Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài luận án: Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Mã số: 62 46 35 01

Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hà

Người hướng dẫn khoa học:

  • TS Phan Thị Hà Dương
  • PGS TS Phan Trung Huy

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 23/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2