Tên đề tài luận án: Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Mã số: 62 46 35 01

Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hà

Người hướng dẫn khoa học:

  • TS Phan Thị Hà Dương
  • PGS TS Phan Trung Huy

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 23/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2