Tên đề tài luận án

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hùng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 19 tháng 09 năm 2014

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2