Thời gian đào tạo: 02  năm. Thời gian bắt đầu của mỗi khóa thường bắt đầu sau mỗi đợt tuyển sinh vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm.
Hình thức đào tạo: Hệ tập trung
Khung chương trình đào tạo thạc sĩ được cập nhật thường xuyên để phù hợp với điều kiện và trình độ chung của học viên. Thời gian đào tạo 02 năm với tổng 60-66 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức: 
  • Khối kiến thức chung: 06 tín chỉ (Tin học, Ngoại ngữ chung);
  • Khối kiến thức cơ sở: 28 tín chỉ (Học phần bắt buộc: 20 tín chỉ, Học phần tự chọn: 08 tín chỉ);
  • Khối kiến thức chuyên ngành: 14-20 tín chỉ (Học phần bắt buộc: 8 tín chỉ, Học phần tự chọn: 06-12 tín chỉ);
  • Luận văn: 12 tín chỉ.
Có 05 chuyên ngành đào tạọ:
  • Đại số và Lý thuyết số (xem chi tiết tại đây)
  • Hình học và Tô pô (xem chi tiết tại đây)
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (xem chi tiết tại đây)
  • Toán giải tích (xem chi tiết tại đây)
  • Toán ứng dụng (xem chi tiết tại đây)
Trong quá trình đào tạo, các học viên xuất sắc có cơ hội được các giảng viên, cán bộ Viện Toán học giới thiệu các cơ hội học bổng học tại nước ngoài.
LAST_UPDATED2