SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Goulwen Fichou (Renne, Chair)
 • Alex Dimca (Nice)
 • Nguyen Viet Dung (Hanoi)
 • Toshitake Kohno (Tokyo)
 • Krzysztof Kurdyka (Chambery)
 • Toru Ohmoto (Hokkaido)
 • Patrick Popescu-Pampu  (Lille)
 • Pham Tien Son (Dalat)
 • Osamu Saeki (Kyushu)
 • Kiyoshi Takeuchi (Tsukuba)
 • Shoji Yokura (Kagoshima)