Zoom 1:

https://us02web.zoom.us/j/9190300075

IP: 919 030 0075
Password: DAHITO

Cán bộ hỗ trợ kĩ thuật: 0973828188 (Lưu); 0343232473 (Sơn)

Zoom 2:

https://us02web.zoom.us/j/7797646017?pwd=VVhMUUlvYUlidVJaN0JGK1ZubUh1QT09

IP: 779 764 6017
Password: DAHITO

Cán bộ hỗ trợ kĩ thuật: 0966878666 (Cường); 0963907555 (Đạt)


Ngày 21/10 (Thứ Năm)

Sáng

Zoom 1 (Hội trường C1 - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường Hoàng Tụy - Viện Toán học)
Khai mạc
Báo cáo Toàn thể
Báo cáo tiểu ban 1. Đại số giao hoán - Lý thuyết số

Zoom 2 (Phòng A4.104- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường 301.A5- Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 2. Đại số kết hợp - Lý thuyết biểu diễn

Chiều
Zoom 1 (Hội trường C1 - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường Hoàng Tụy - Viện Toán học)
Báo cáo Toàn thể
Báo cáo tiểu ban 3. Hình học – Tôpô

Zoom 2 (Phòng A4.104- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường 301.A5- Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 2. Đại số kết hợp - Lý thuyết biểu diễn

Ngày 22/10 (Thứ Sáu)

Sáng

Zoom 1 (Hội trường C1 - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường Hoàng Tụy - Viện Toán học)
Chúc mừng GS. Đỗ Đức Thái 60 tuổi.
Báo cáo Toàn thể
Báo cáo tiểu ban 1. Đại số giao hoán - Lý thuyết số

Zoom 2 (Phòng A4.104- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường 301.A5- Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 2. Đại số kết hợp - Lý thuyết biểu diễn

Chiều

Zoom 1 (Hội trường C1 - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường Hoàng Tụy - Viện Toán học)
Báo cáo Toàn thể
Báo cáo tiểu ban 1. Đại số giao hoán - Lý thuyết số

Zoom 2 (Phòng A4.104- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường 301.A5- Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 3. Hình học – Tôpô


Ngày 23/10 (Thứ Bảy)

Sáng

Zoom 1 (Hội trường C1 - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường Hoàng Tụy - Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 1. Đại số giao hoán - Lý thuyết số
Báo cáo Toàn thể
Bế mạc

Zoom 2 (Phòng A4.104- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Hội trường 301.A5- Viện Toán học)
Báo cáo tiểu ban 3. Hình học – Tôpô