Doan Trung Cuong (IMH), Nguyen Tu Cuong (IMH), Shiro Goto (Meiji Univ.), Le Tuan Hoa (IMH), Do Trong Hoang (IMH), Shin-ichiro Iai (Hokkaido Univ.  Education), Cao Huy Linh (Hue Univ.), Naoyuki Matsuoka (Meiji Univ.), Yukio Nakamura (Meiji Univ.),  Kazuho Ozeki (Yamaguchi Univ.), Le Anh Phuong (Hue Univ.), Ngo Viet Trung (IMH).