HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2020

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
The algebra of principle parts and a universal property
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Contact loci of hyperplane arrangements
Speaker: Tran Quang Tue (KU Leuven)

Xêmina Hình học đại số
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in frog models
Speaker: Cấn Văn Hảo (IMH-VAST and NUS)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the four-dimensional Minimal Model Program for singularities and families in positive characteristic
Speaker: Jakub Witaszek (University of Michigan)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Stokes matrices, surfaces, and points on spheres
Speaker: Yu-Wei Fan (UC Berkeley)

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Motivic integration on the space of multi-arcs of an algebraic variety
Báo cáo viên: Lê Quý Thường và Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Second-order variational analysis in second-order cone programming (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina Hình học đại số
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển phụ thuộc thời gian
Speaker: Đàn Thái Sơn (IMH-VAST)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths
Báo cáo viên: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On distribution of zeros of function $\zeta(0.5+it)$
Speaker: Đỗ Đức Tâm

Tháng 11 2020

Xêmina Giải tích
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Cohomology of contact loci
Speaker: Hong Duc Nguyen (Basque Center for Applied Mathematics)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The Chow ring of Hilb(K3) revisited
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina Hình học tính toán
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the reduction numbers and the Castelnuovo-Mumford regularity of projective monomial curves
Speaker: Trần Thị Gia Lâm (ĐH Phú Yên)

Xêmina Hình học đại số
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Xêmina Hình học tính toán
Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
A Castelnuovo-Mumford regularity bound for threefolds with mild singularities
Speaker: Jinhyung Park (Sogang University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Semiorthogonal decompositions for singular varieties
Speaker: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Thực hành đấu thầu qua mạng (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày